Tuesday, April 28, 2009


APAI SIMBA, ANTONIO, FLEXCHER BA THAI CHIN SEAFOOD,TUMPATBansa Seru semina tinggal dalam pengingatPengudah bansa Seru besuaka palit mata mayuh betampil enggau bansa kitai Iban

Kampung dalam di menua Rimbas enggau Krian bendar amat diwuan bansa Seru. Endur sida tu tebal bendar diau di Bukit Tebujang, Ulu Awik di Nanga Disso dalam Awik enda tentu jauh ari nanga di Bukit Tengalat tebing ai Krian enda berapa jauh ari Nanga Malupa enggau ba Bukit Legung di ulu Malupa pati Krian.

Nitih ka dalam bup Peturun Iban ke ditulis niang Benedict Sandin. Bansa Seru tu ganas sereta sikar bendar bejalai di sebelah kampung dalam.

Sida iya tu balat amat bemunsuh enggau bansa kitai Iban. Tusah bendar kitai Iban rambau maya nya kelia, laban mayuh sida iya parai kena bunuh Seru lebuh Iban benong agi berimba ngulu menua Paku enggau Layar.

Nyadi sama serambau enggau maya nya kelia, bisi deh orang tuai siku penama Jenua angkat pindah ari Langgung Bukit Kenyandang entara ka menua Ulu Sadong enggau Ulu Ketungau,udah ngili Sadong lalu begigaka menua baru alai beridup. Ari Sadong iya merau meraka tasik lalu tama ngagai Layar berumah di Pusa Kampung Engkerebang. Nyau kelama iya udah diau di Pusa, iya pan parai tuai umur.

Udah bekau pemarai Jenua, iya lalu diganti Padang nyadi tuai megai nembiak. Ari Pusa, Padang nguluka bala nembiak iya mudik Rimbas lalu berumah di Skaup. Ari Skaup iya pindah baru masuk Sungai Undai lalu berumah panjai di Beluok.

Lebuh sida iya berumah dalam Sungai Undai, sekali lebuh sida nubai, Padang lalu parai ditabanka ikan tapah ngili Rimbas lalu rembus ke Batang Layar.

Dalam Batang Layar, bangkai iya dibai tapah kulu naka Lubuk Sedebu lalu kili naka pipi Tanjung Lilin ngalih ari ili.

Nya alai laban ketegal naka nya bangkai iya ditabanka ikan ngili enggau ngulu Layar, naka nya mega rampa menua agi pegai Rimbas dataika kemaya haritu masuk Batang Layar.

Udah parai Padang tu tadi, anak iya ke penama Gunggu nganti iya nyadi tuai. Ari Letong Beluok, Gunggu mai nembiak iya mansutka diri baru ke Batang Rimbas lalu mudik kulu berumah ba Nanga Jerai. Ba rambau maya nya kelia ari Nanga Debak kulu agi, diwuan bansa Seru. Tang ketungkah kitai Iban datai di menua nya kelia, sida bansa Seru tu lalu diau ngulai bansa Iban.

Angkat ari Nanga Jerai, Gunggu mai nembiak iya berumah di Tanjung Bakung beseberai enggau bansa Seru. Nyadi laban ketegal sida sama diau besemak enggau pangan diri bakanya,diak deh sida lalu bepangan bendar. Seru nelap lalu suah bendar meri sida tambak enggau buah pisang, tebu enggau ubi ka empa.

Nyadi nitih ka jerita Gunggu parai lebuh iya berumah dia, alai iya lalu ditumbakka ba pendam Seru di Pendam Batu ari ili pasar Debak kemaya ari diatu.

Udah bekau pemarai Gunggu, lalu diganti anak iya Garrai nyadi ka tuai megai kitai bansa Iban ba Batang Rimbas. Angkat Garrai enggau nembiak iya ari Tanjung Bakong, sida lalu berumah ba seberai Nanga Tawai. Nyadi alai endur rumah Seru lebuh rambau maya nya kelia, masuk agi ke dalam Sungai Tawai.

Nyadi sama serambau enggau Gunggu dalam Batang Rimbas bisi siku tuai penama Manggi mindah ari Tisak ngili Sungai Samudam, lalu ngulu Batang Layar.

Dulu ari tu Manggi sigi udah mungkal lalu diau nguluka Batang Tisak pati kiba Batang Skrang. Iya angkat ari menua nya, udah iyaka belaya ngelaban Gelanyang Manang Jelapi ke parai dibunuh nembiak iya Batu Jelapi di Stirau, enda jauh iga ari ulu Nanga Lingga ba kaki Bukit Balau tebing kanan mudik Batang Lupar.

Lebuh iya mudik Batang Layar, Manggi dulu ngetu enda lama di Sungai Sapinang. Angkat iya ari nya, iya lalu berumah ba ujung Tanjung Orang Tuai ke dikumbai Tanjung Pendam tauka Tanjung Rangka ngalih ari ulu ba endur ke dikumbai Supa.

Lebuh ke benung nirika rumah dia, iya ninga Batang Rimbas bisi orang udah nguan.Ketegal Irau ati betatika utai nya,nya alai iya lalu ngabas kin, bedarat neresap kampung iya lalu rembus ba Nanga Debak.

Apin lama udah iya datai dia, Manggi lalu kena pedis perut lalu parai. Bangkai iya ditumbak ba pendam Batu ari ili pasar Debak ke diatu. Nyadi laban iya ditumbakka dia, nya kebuah datai ka kemaya haritu bisi orang ngumbai pendam nya dipungkal Manggi enggau bisi ga ngumbai dipungkal Gunggu.

Nyadi ketegal pemati Manggi tu, rumah ke digaga iya di Supa tadi lalu enda tembu. Nya alai laban ketegal ke enda tembu, iya dikumbai urang nyentukka saritu Tembawai Buruk Rumah. Kebuah pia, laban rumah nya kelia, tegal ke enda tembu, sampaika semua ramu iya nyau buruk, lalu enda diwuan mensia.

Apin bangat lama udah sida Garrai berumah di Nanga Tawai alai Seru angkat ari dalam Sungai Tawai pindah ke Ulu Babu, nya ngasuh sida nyau beserara amat enggau bansa Iban.

Nyadi ari Nanga Tawai dia Garrai enggau nembiak iya pindah ke Nanga Likap ke endur iya parai tuai. Nyadi bansa Seru tadi angkat ari Ulu Babu lalu nyeliah diau ke Ulu Assam pati Malupa ke bepati ba Batang Krian.

Lebuh sida ke udah berumah di Ulu Assam nya baru Seru enggau Iban lalu berengkah ngayau pangan diri. Lama bendar ga sida bemunsuh ngelaban pangan nyentuk ngagai tubuh sida Rakaya Antau ‘Linggang Nengeri’ seduai menyadi iya Gun ‘Mangku Bumi’ ti nyadi tuai megai Batang Rimbas kejang ngagai penatai James Brooke ngagai menua kitai Sarawak dalam taun 1839.

Nyadi Antau seduai menyadi iya Gun di Rimbas sama tau matak kayau anak – tampun ulih niang Gun agi mengkang gegitang ba ruai asal sida ichit iya Datuk Amar Dunstan Endawi Enchana di Munggu Embawang, Malupa – lalu suah ngalahka bansa Seru di Bukit Tengalat ba Krian tengah, Bukit Legong di Ulu Malupa enggau di sebelah Nanga Awik, ari ulu Pasar Saratok ke diatu. Laban seduai ngalahka Seru, nya kebuah seduai lalu sama digelar Imam Molana tuai bansa Laut megai perintah di Kabong jadi Rekaya.

Udah alah bansa Seru ba endur tiga bengkah nya, sida lalu rari ke Nanga Disso masuk Awik mimit enda jauh ari Nanga enggau sekeda ke Bukit Tabujang di Ulu Awik. Nyadi raban sida iya sebengkah lalu rari jauh ke Tanjong Pilin dalam Sabelak ari nanga Roban.

Lebuh Iban baru datai di menua nya pindah ari Paku kelia, udu bendar sida Enchana ke bensumbar Letan enggau Luna ke bensumbar Panggau belaban enggau bala Seru tu. Semadi nyau kelama udah besurungka palit mata baru sida deka bebaik.

Nyadi di Batang Rimbas tadi udah Garrai parai, iya lalu diganti anak iya Jana nyadi tuai. Endur rumah Jana tu di tembawai Sandong dalam Babu. Angkat Jana ari nya, , baru iya berumah di Tembawai Manding dalam Metong, Rimbas tebing kanan mudik. Angkat ari nya baru iya berumah di Nanga Gayau, alai iya parai tuai.

Udah nadai agi Jana, ruai tikai iya lalu ditampung anak iya Utong seduai Munan. Nyadi Munan tau matak kayau anak. Iya berumah di tembawai Seragau. Angkat iya ari nya berumah di Nanga Luop, ari nya angkat baru lalu berumah di Nanga Tuang ari ili Nanga Bayur.

Ari Nanga Tuang seduai nyurutka diri baru lalu diau nguluka Babu. Ari Babu nya baru Utong seduai Munan pindah ke Malupa ke alai seduai diau nyentukka parai tuai. Semua menua alai Munan matak kayau anak ari Nanga Kalaka terus ke Nanga Oya ngelaban bansa Melanau. Bansa sida kepala menteri kitai ke diatu.

Nyadi menua kena kayau Antau Linggang Nengeri nya kampung Jegedong di Nanga Skrang enggau ngalahka Kali ari ulu pasar Kabong dalam Kalaka nambahka ngelaban Seru munyi ke udah disebut tadi. Antau mega nyaup Linggir Mali Lebu ngalahka Ilas semak Nanga Rajang enggau ngalahka Matu, lalu sekali bisi belanggar enggau Balau di Samudam.

Nyadi adi iya Gun Mangku Bumi ke nganti iya nyadi tuai pan kala ga matak kayau anak. Iya diupah Molana di Kabong enggau pedang sebilah laban iya nalukka Melanau di Matu ti ngelaban perintah Brunei.

Nyadi Temenggong Kadir sekali ga ngupah iya enggau bedil sebatang laban iya tebaikka pengachau Balau di Lingga ti ngelaban perintah Brunei.

Lebuh Unal bensumbar Bulan ari Ulu Layar belanggar enggau Ijau Lang ari Banting di Palasan semak Nanga Saribas, Gun Mangku Bumi sama enggau.

Nyadi bala sida Seru nadai tentu bebatang penunga agi lalu tau dikumbai punas laban mengkang ngerarika diri ngejang ari bala Iban.

Taja pan nadai tentu berupai bisi batang laya sereta nadai nyadi penyarut besai, sida munyi ke semampai nangika bala Iban. Sida mula bebaik udah besuaka palit mata munyi ke udah disebut tadi.

Nyau kelama sida mayuh betampil enggau Iban sereta bisi enggau bala Laut.

Bala ke betampil enggau Iban lalu terus ngemeranka adat asal bansa Iban. Sida ke nampil Laut lalu masuk Islam sereta terus idup nitihka jalai Laut enggau pengarap Islam.

BESI
 
apaisimba's page belabuh ari august 2008